TẬP ĐOÀN AEON CÔNG BỐ ĐÓNG GÓP 25 TỶ ĐỒNG VÀO QUỸ VẮC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA VIỆT NAM

21 - 06 - 2021