TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP GLOBAL GAP NUMBER (GGN)

16.01.2019

Tiêu chuẩn toàn cầu quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp Global GAP Number (GGN)